Vedtægter for Midtsjællands Mini Racing Club 2021

  § 1. 

Foreningens formål er at arbejde for medlemmernes interesser, der har med fjernstyret mini race at gøre. 

 § 2. 

Foreningens navn er: Midtsjællands Mini Racing Club.  

Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune.  

Foreningens postadresse er: Industrivej 12, 4340 Tølløse. 

 § 3. 

I foreningen optages piger og drenge, kvinder og mænd i alle aldre med 1 stemmeret pr. medlem. 

I foreningen optages Familiemedlemskab med 1 stemmeret. 

I foreningen optages Vintermedlemmer med 1 stemmeret. 

I foreningen optages EFRA medlemmer uden stemmeret. 

I foreningen optages passive medlemmer uden stemmeret. 

I foreningen optages støtte medlemmer uden stemmeret. 

 

Støttemedlemmer kan for egen regning købe EFRA licens i DASU. 

  

Der opkræves 100Kr i administrationsgebyr ved indmeldelse i MMRC uanset medlemstype.

Medlemskab af foreningen kræver tilmelding til PBS (betalingsservice) 

 

Gæstekørsel kan købes på klubaftner eller ifølge med et aktivt medlem med nøgle.

Nøgle til klubben kan erhverves efter 6 måneders medlemskab eller hvis medlemmet godkendes af bestyrelsen.

Betaling foregår via Mobilepay på klubbens hjemmeside. 

 

Familiemedlemskab defineres således: 

En familie eller beslægtede personer der bor på samme matrikel. 

 

Vinter/EFRA medlemskab tilbydes til kørere der ønsker at køre indendørs i vintersæsonen og skal køre internationale løb. Gæstekørsel uden for vintersæson, tilkøbes særskilt. 

Endvidere kan de ikke købe nøgle til klubben medmindre de godkendes af bestyrelsen. 

EFRA Medlemskab tilbydes til kørere som skal køre Internationale RC løb. Medlemskab af DASU og EFRA er ikke inkluderet i prisen og skal betales særskilt af medlemmet. 

 

Æresmedlemskab gives til enkeltpersoner.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer fritages ikke for kontingentbetaling, dog kan medlemskab opretholdes uden kontingentbetaling. Dette medfører dog, at man ikke har stemmeret eller kan fremsætte forslag ved generalforsamlinger og lign.

Allerede udnævnte æresmedlemmer overgår til ovennævnte ved førstkommende generalforsamling.

 

For alle medlemmers vedkommende vedrørende licenser, løbsdeltagelse mv. er dette for medlemmets egen regning. 

 

Bestyrelsen kan, indtil førstkommende generalforsamling, midlertidigt ekskludere et medlem, såfremt medlemmet forsætligt modarbejder foreningens virke, overtræder vedtægter/ordensregler  og nedsætter foreningens almindelige omdømme eller hvis medlemmets optræden forsætligt skader foreningens medlemmer og inventar. 

En eksklusion skal fremlægges på generalforsamlingen og kan behandles ud for 2 kriterier.

En tidsbestemt eller en permanent.

Det er generalforsamlingen som vedtager afgørelsen. 

 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (promoverings events, kampagner, kommunale arrangementer mv.) optage grupper af medlemmer til en særlig pris og under særlige regler, for at fremme RC sporten i regionen. Pris og regler bestemmes af bestyrelsen, og skal dokumenteres på et referat fra et bestyrelsesmøde. 

 § 4.

Kontingentet og betaling udgør det på generalforsamlingen vedtagne. 

Kassereren opkræver kontingentet. Som medlem er man forpligtet til at indbetale rettidigt. Kontingentet forfalder således: 

Kontingent opkræves kvartalsvis. 1 januar, 1. april, 1. Juli, 1. Oktober. Betalingsfrist d. 10 i måneden. 

Vintermedlemmer opkræves 1. september, med betaling senest 10. september.  

Perioden er: 1/09 – 31/3 

Kommer et medlem i restance med hensyn til kontingent i mere end 10 dage skal kassereren sender rykkerskrivelse til medlemmet, med en betalingsfrist på 10 dage. Overskrides denne dato betragtes medlemmet som udmeldt. 

Ved manglende betaling efter fristen skal bestyrelsen inddrage nøglen til klublokalet, evt. skifte låsen, og medlemmet kan ikke optages igen, før restance og regning for udskiftning af låse er betalt. 

 

Der er mulighed for køb af nøgle til klublokalerne. 

Nøglen er personlig, må ikke udlånes eller kopieres, og skal afleveres ved ophør af medlemskab. Ved overtrædelse henvises til §3, afsnittet om eksklusion af medlemmer. 

 § 5. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst en måned varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal ske pr. e-mail eller SMS, ved opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside. 

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

  1. Formandens beretning. 
  2. Godkendelse af regnskab og budget. 
  3. Fastsættelse af kontingent. 
  4. Vedtægtsændringer.
  5. Behandling af eksklusioner.
  6. Valg til bestyrelsen.

Valg af formand (i ulige år) 

Valg af kasserer (i lige år) 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år) 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år) 

                   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                   Valg af 2 revisorer

                   Valg af 1 revisorsuppleant 

  1. Indkomne forslag. 

    Disse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

  1. Eventuelt (hvor intet kan vedtages). 

 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, finder dette sted. 

 

Ændringer i vedtægterne skal optages som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden, og afgøres ved simpelt stemmeflertal.  

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen, med angivelse af hvilke forslag der ønskes behandlet. Indkaldelse, afstemning m.m. sker efter de for den ordinære generalforsamling gældende regler. Bestyrelsen kan i undtagelsestilfælde indkalde med kortere varsel (minimum 8 dage) til en ekstraordinær generalforsamling.   

 

Ved underskriftindsamling til ekstraordinær generalforsamling tegner et familiemedlemskab sig for 1 underskrift. Passive og støttemedlemmer kan ikke deltage i en sådan underskriftindsamling. Æresmedlemmer kan kun deltage i så fald, at de er betalende medlemmer.

 

Medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettiget på generalforsamling eller ved underskriftindsamlinger. 

  

Stemmeret opnås efter 3 måneders medlemskab. 

 

For at være valgbar til bestyrelsen skal man have været medlem af klubben i 6 måneder, samt ikke være støtte- eller passivt medlem. Æresmedlemmer kan kun opnå valgbarhed hvis de er betalende medlemmer. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Medlemskab af en union kan kun vedtages på en Generalforsamling (Ordinær eller Ekstraordinær). Generalforsamlingen kan dog give mandat til bestyrelsen om at vælge medlemskab, hvorefter dette skal til afstemning på førstkommende generalforsamling. 

 

Ved formandens bortgang, uanset årsag, tager Næstformanden over frem til næste Ordinære generalforsamling. 

 

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem af bestyrelsen i 8 år. En formand må maksimalt være formand i 6 år. Dette gælder ikke suppleanter og revisorer.  

 

 § 6. 

Til at varetage foreningens interesser, vælges en bestyrelse på 5 personer. Disse vælges for en periode på 2 år. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Generalforsamlingen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv (ikke formanden og kassereren) på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen. Såfremt der ikke er kandidater til formand og/eller kasserer har bestyrelsen mandat til at fordele opgaver og ansvar mellem sig, således at foreningen kan fortsætte uden formand og/eller kasserer indtil næste generalforsamling . Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Der vælges 2 revisorer. Første gang vælges 1 revisor for 1 år, og 1 revisor for 2 år. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.  

Formand og kasserer må ikke være beslægtet.  

 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til at varetage projekter, arbejdsopgaver, arrangementer mm. Bestyrelsen kan til formålene vedtage et budget, som gruppen kan disponere over. Det er arbejdsudvalgets ansvar løbende at rapportere status til bestyrelsen, som minimum til hvert bestyrelsesmøde. 

 § 7.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.  

Kassereren opdaterer medlemskartoteket, indmelder nye medlemmer, og sørger for opkrævning af kontingent igennem PBS. 

 

Regnskabet skal være opdateret til fastsatte bestyrelsesmøder gennem året. Årsregnskabet skal være klar til revision inden udgangen af januar i efterfølgende kalenderår. 

 

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

 § 8.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved dispositioner over kr. 10.000,00 tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 

 

 § 9.

Foreningen kan opløses hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Efterfølgende skal der, ved en afstemning blandt medlemmerne, være mindst 2/3 af samtlige medlemmer der stemmer herfor. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler velgørende formål, efter den opløsende generalforsamlings beslutning. 

 

 

Således vedtaget, 

Generalforsamlingen d. 27 juni 2021

 

 

   
   
Facebook Image
   

Sponsorer  

   
<<  Oktober 2022  >>
 Ma  Ti  On  To  Fr  Lø  Sø 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden.